Απαραίτητες προϋποθέσεις

Για να λάβετε αποζημίωση θα πρέπει να πληρείτε τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι κανόνες μας. Αυτοί οι κανόνες παρατίθενται στο εγχειρίδιο FCA Handbook, και βρίσκονται στην ενότητα Αποκατάσταση, Αποζημίωση.

Αναφέρονται αναλυτικά ποιοι τύποι απαιτήσεων δικαιούνται αποζημίωση και περιγράφεται το ποσό της αποζημίωσης που επιτρέπεται να καταβάλουμε. Πρέπει να τηρούμε τους εν λόγω κανόνες σε κάθε περίπτωση.

Τα βασικά σημεία είναι τα εξής:

  • Μπορούμε να καταβάλουμε αποζημίωση μόνον όταν μια εταιρεία που έχει λάβει έγκριση έχει κηρυχθεί έκπτωτη. Θα διεξάγουμε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο.
  • Μπορούμε να καταβάλουμε αποζημίωση μόνο για οικονομικές ζημίες, ενώ υπάρχουν όρια στα ποσά αποζημίωσης που μπορούμε να καταβάλουμε.
  • Η υπηρεσία FSCS ιδρύθηκε πρωτίστως για την παροχή βοήθειας σε ιδιώτες, παρότι καλύπτονται και μικρότερες επιχειρήσεις.
  • Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις γενικά εξαιρούνται, παρότι υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτό τον κανόνα οι οποίες αφορούν απαιτήσεις σχετικά με καταθέσεις και ασφαλιστικές απαιτήσεις.

Τα όρια αποζημίωσής μας